Adam Petersen - Software Development Pages, Book Reviews Section
Start News Articles Book Reviews

Book Review

Flipp eller Flopp? Om Misslyckandets Dynamik.
av Lars Strannegård

ISBN: 91-87215-381
Förlag: Raster Förlag
Sidor: 174


Misslyckade projekt och produkter förpassas oftast så snabbt som möjligt in i glömskans vrå. Av naturliga skäl, kan tyckas, men Lars Strannegård belyser i boken vikten av att försöka förstå misslyckanden, sätta in dem i sitt sammanhang, och dra lärdom av dem.

Framgångsrika produkter och företag drar blickarna till sig. Andra aktörer tenderar att kopiera och efterlikna dessa. Problemställningen som Lars Strannegård belyser är att en stor mängd kunskap därigenom går förlorad. Eftersom majoriteten av alla produkter misslyckas, erhålles en förvrängd bild av framgång. Denna bild baseras nämligen endast på ett urval, där misslyckandet är effektivt utsuddat.

Konsekvenserna kan bli att marknadens efterfrågan tillsammans med den egna förmågan överskattas, medan misslyckandets risk underskattas. Vidare riskerar företag, ivriga att kopiera hyllade framgångsrecept, att sluta som en sämre kopia och gå miste om de möjligheter och alternativ vidareutveckling som ligger gömda tillsammans med misslyckandena.

Boken innehåller ett flertal exempel på produkter och idéer som stämplats om misslyckanden. Dessa exempel är inte bara nostalgiskt roande utan fyller väl sitt syfte som illustration av hur brett begreppet ”misslyckande” är.

Själv minns jag plastcykeln Itera, vars exempel inleder boken. Visionen var lysande: en lätt, billig och futuristisk cykel. När cykeln realiserades, blev dock den färdiga produkten inte bara tung; den var dessutom dyrare än vanliga cyklar. En produkt som ej levde upp till vad som utlovats, kombinerat med en oklar målgrupp och en missbedömning av marknaden ledde till att Itera slutade som ett fiasko i det tidiga åttiotalet. Idén med plastcykeln verkar däremot i högsta grad leva kvar, bland annat som ett franskt projekt för den kinesiska marknaden. Sett i ett större sammanhang, visar sig kanske misslyckandet med Itera ha varit en viktig del i vägen till framgång.

Recenserad Juli 2005


©2005 Adam Petersen adam@adamtornhill.com